Voor elk district een park

Picture
In het bestuursakkoord van de Stad Antwerpen staat dat elk district een bijkomend park moet krijgen tegen 2012. Voor Borgerhout dacht men hier initieel aan de groenzone t' Schijntje aan de Singel. Het groentekort is echter het meest nijpend intra muros. Dat wordt door vele Borgerhoutenaren ook zo ervaren. Daarom kwam in maart 2010 de site rond het Moorkensplein, in het hart van Oud-Borgerhout onder de loep. De Stad heeft in de Mareestraat een aanzienlijke oppervlakte in eigendom die momenteel dienst doet als politiekantoor en ditrictsloketten. Op de foto kan je zien welke oppervlakte er vrij komt wanneer deze stadseigendommen afgebroken zouden worden. Maar hiermee houdt het niet op...

Masterplan 'publieke functies'

Picture
Het toekomstige Moorkenspark is echter niet enkel een park. Door de meekoppeling van het Masterplan publieke functies wil men op de site een groot nieuw districtsgebouw plaatsen. AG Stadsplanning meent dat het daarom opportuun is om bijkomend 11 private woningen te slopen. Dit levert een extra 0,15 hectare op. Dit is slechts 15% van de totale oppervlakte waarover in dit project gesproken wordt. Bijkomend zouden ook 3 huizen die eigendom zijn van de Stad afgebroken worden. Deze worden momenteel gehuurd door het Rode Kruis.

Nieuwbouw

Picture
Daarnaast zijn ook een aantal nieuwbouwappartementen en woningen voorzien. 
Het Masterplan publieke functie geeft invulling aan een aantal maatschappelijke noden die in Borgerhout dienen versterkt te worden. Het gaat hier o.a. over een nieuwe bibliotheek, bijkomende kinderopvang, een sporthal, en nieuwe districtsgebouwen.
Tot voor kort was de visie om het merendeel van deze publiek functies onder te brengen op de site Bretel aan de Stenen Brug. Toch wordt nu geopteerd om grote delen van dit Masterplan aan het Moorkensplein te huisvesten. De combinatie van een voldoende groot park met een voldoende grote nieuwbouw voor de districtfuncties maakt dat er aan onteigening gedacht wordt.
Al deze conceptfiguren komen uit het visiedocument van AG Stadsplanning dat u hier kan raadplegen.